هذاتحليل زوجي حيوانات منويه UNIT NORMAL VALUE SEMEN AN ANALYSIS POSITIVE SEMEN FRUCTOSE 60 MIN 30-2000 MIN SEMEN LIQUEFACTION NORMAL SEMEN VISCOSITY 53 ML/Mi1 30-200 SPERM COUNT 3+ SPERM GRADE 40 % 50% SPERM MOTILITY 8.0 7-8.3 SMEN PH _50% % 50% SPERM VIAB

عدد الإجابات: 1
1 2 4